Hrad Lednica

Letné archeologické praktikum – zaniknutý kostol v Lednici 2013

Zámer projektu:
Cieľom je zdokumentovať pôvodné historické nivelety nielen kostola ale aj okolitého terénu a potvrdiť ohradný múr gotického kostola, ktorý leží pri hrade Lednica. Zároveň archeologickým a architektonickým výskumom spresniť datovanie kostola a získať tak nové informácie o histórií tejto významnej lokality.
Súčasne chceme pripraviť návrh na jeho konzerváciu a prezentáciu.

 


Realizácia projektu:
Na zaniknutom kostole sa vykonal v roku 2013 sondážny archeologický výskum. Rozmiestnenie sond malo overiť súvislosti medzi murivami, nájdenie nivelety základu, zistiť bližšie funkcie prístavieb a potvrdiť existenciu ohradného múru. Sondážny výskum úzko spolupracoval s historicko- architektonickým výskumom. Veľké množstvo ľudských kostí potvrdilo dlhodobé používanie areálu kostola ako cintorína. Objavom ohradného múru sa nám podarilo presne vymedziť areál kostola. Odkryl sa vstup do kostola a do sakristie. V mesiaci október boli sondy čiastočne prisypané a lokalita zazimovaná. Výskum prebiehal formou workshopov od marca až do konca októbra. Architektonicko – historický výskum zistil 3 stavebné etapy objektu, súčasne sa podarilo nájsť niekoľko historických fotografií z výskumu z roku 1966. AHV obsahuje aj návrh na obnovu objektu podľa ktorého budeme v nasledujúcom období pokračovať pri záchrane tejto lokality.

Najbližšie bude hrad otvorený

Máj:
13.5. sobota 10:00 - 16:00
14.5. nedeľa 13:00 - 18:00
20.5. sobota 13:00 - 18:00
21.5. nedeľa 09:00 - 14:00
27.5. sobota 13:00 - 18:00
28.5. nedeľa 13:00 - 18:00
Jún - August:
Počas pracovných dní: 8:00 - 14:00
Víkendy: 13:00 - 18:00
V prípade daždivého počasia je hrad neprístupný pre návštevníkov.

Záchranu hradu realizujeme vďaka podpore: